Analiz Yöntemleri

Analiz Yöntemleri

 • Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiklerle Veri Analizleri
 • Betimleyici istatistikler
 • Bağımlı ve bağımsız örneklemler için t testleri
 • Ki kare analizi
 • Varyans Analizleri (ANOVA)
 • Korelâsyon ve Doğrusal Regresyon Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Güvenirlik ve Madde Analizi
 • Açıklayıcı Faktör Analizi (KFA)
 • Amos ve Lisrel ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
 • Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)
 • Hiyerarşik Linear/Doğrusal Modelleme (HLM)
 • Kümeleme Analizi
 • Diskriminant Analizi
 • Çok Değişkenli Varyans Analizi(MANOVA)
 • Frekans, yüzde tabloları
 • Sütun, Bar, Pasta, Saçılım Grafikleri
 • Kovaryans Analizleri (ANCOVA,MANCOVA)
 • Friedman Testi
 • Mann-Whitney U Testi,
 • Wilcoxon, Kruskal Walls
 • Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi
 • Wilcoxon Testi